۲۳ شهریور ۱۳۸۶

يادمه بچه كه بودم يك شب از پدربزرگم پرسيدم : پدربزرگ چرا ستاره ها اين قدر از ما دورن ؟ پدربزرگ : پسرم به خاطر اينكه فاصله ي اونها از ما خيلي خيلي زياده. (مثل هميشه پدر بزرگ اون شب درس بزرگي به من داد و من به خواب عميقي فرو رفتم )