۱۲ بهمن ۱۳۸۶

اصلاً فكرش را نمي‌كردم...
باور كردنش سخت بود...
بعد از اون همه سال...
اون همه انتظار...
اشتباه نكرده بودم. علي‌غول‌كُش خودمون بود. بالاخره پيداش كردم و همه‌ي رمزهاي سگا را ازش گرفتم.
از اون روز بود كه زندگي من وارد يك مرحله‌ي جديد شد.