۱۴ بهمن ۱۳۸۶

پوچستان، قسمت چهارم:
- سلام
- سلام
- به نطرت اونايي كه مي گويند بايد نيمه ي پر ليوان را ببينيم چه جور آدمايي اند؟
- فكر كنم سطحي نگر باشند. چون نيمه ي پر ليوان پايين تره.
- راست ميگي.
- امروز يك بازي جديد ياد گرفتم.
- بگو.
- چهار بار پشت سر هم بنويس " قوري گل قرمزي ".
- قوري گل قرمزي، قوري گل قرمزي، گوري قل قرمزي، گوريق قل گرمزي ...
- باختي.
- آره.
- يك بازي هم من ياد گرفتم بگم؟
- نه اون باشه واسه فردامون.
- باشه. پس تا فردا همين بازي رو ادامه بديم؟
- بديم ...